موسسه تحقیقات چغندرقند
31 خردادماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مژده کاکوئی نژاد در خصوص "ارزیابی مقاومت به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه در ارقام و لاینهای چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی خانم دکتر سمر خیامیم در خصوص "مقایسه محیط های کشت در شرایط تنش شوری در گلخانه": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر اباذر رجبی در خصوص "ارزیابی هیبریدهای جدید چغندرقند از نظر تحمل به خشکی و ریزومانیا": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
دستاوردهای ترویجی موسسه
دستاوردهای ترویجی
آرایش کاشت مناسب چغندرقند در سیستم آبیاری قطره ای
نام مجري: محمدرضا میرزایی
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام جدید چغندرقند برای مزارع آلوده به بيمار ي های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه
نام مجري: اباذر رجبی
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام جدید چغندرقند مناسب برای کشت پا ییزه
نام مجري:مصطفی حسین پور
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام جديد مقاوم به نماتد سيستي چغندرقند
نام مجري:جمشید سلطانی ایدل کیی
دستاوردهای ترویجی
عنوان:مناسبترین تاریخ کاشت و برداشت چغندرقند پا ییزه در منطقه مغان، گلستان و داراب
نام مجري:داریوش فتح اله طالقانی
دستاوردهای ترویجی
معرفی اولین رقم منوژرم هیبرید متحمل به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه (اکباتان)
نام مجري:حسن ابراهیمی کولایی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد