موسسه تحقیقات چغندرقند
31 خردادماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مژده کاکوئی نژاد در خصوص "ارزیابی مقاومت به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه در ارقام و لاینهای چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی خانم دکتر سمر خیامیم در خصوص "مقایسه محیط های کشت در شرایط تنش شوری در گلخانه": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر اباذر رجبی در خصوص "ارزیابی هیبریدهای جدید چغندرقند از نظر تحمل به خشکی و ریزومانیا": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
دستاوردهای ترویجی موسسه
دستاوردهای ترویجی
آریا، رقم منوژرم مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست چغندرقند
نام مجري:سیدباقر محمودي
سال شروع پروژه: 1391 خاتمه: 1393
دستاوردهای ترویجی
پایا، اولین رقم چغندرقند متحمل به خشکی
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
سال شروع پروژه: 1389 خاتمه: 1392
دستاوردهای ترویجی
کاهش خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند با کاشت گیاه تله تربچه روغنی در تناوب
نام مجري:سعید صادق زاده حمایتی
سال شروع پروژه: 1388 خاتمه: 1391
دستاوردهای ترویجی
عملیات تنک در زراعت چغندرقند (زمان و شدت)
نام مجري:سعید صادق زاده حمایتی
سال شروع پروژه: 1390 خاتمه: 1392
دستاوردهای ترویجی
کشت نشائی چغندرقند بدون استفاده از گلدان (نشاء ریشه لخت)
نام مجري:ولی الله یوسف آبادي
سال شروع پروژه: 1387 خاتمه: 1390
دستاوردهای ترویجی
عملکرد ارقام مقاوم به ساقه روي چغندرقند در کشت پائیزه استان گلستان
نام مجري:ولی الله یوسف آبادي
سال شروع پروژه: 1391 خاتمه: 1392
دستاوردهای ترویجی
دور آبیاري بهینه و اقتصادي چغندرقند در اقلید
نام مجري:محمود نیرومندي جهرمی
سال شروع پروژه: 1389 خاتمه: 1391
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد