موسسه تحقیقات چغندرقند
29 مردادماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: خبرنامه چغندرقند شماره 47 ویژه خرداد ماه سال 1397 منتشر شد. : بخش تحقیقات به زراعی , ارائه نظرات وپیشنهادات به ریاست محترم سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی: Areeo , سخنرانی علمی آقای دکتر جواد رضایی در خصوص "تفاوت های کمی و کیفی ارقام چغندر علوفه ای و چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
دستاوردهای ترویجی موسسه
دستاوردهای ترویجی
معرفی هیبرید منوژرم مقاوم به ریزومانیا و نماتد سیستی رقم چغندرقند شکوفا
نام مجري:سیدباقر محمودي
سال شروع پروژه: 1386 خاتمه: 1393
دستاوردهای ترویجی
اثرات صدمات برگی بر عملکرد چغندرقند در مراحل مختلف رشد
نام مجري:رحیم محمدیان
سال شروع پروژه: 1389 خاتمه: 1391
دستاوردهای ترویجی
مقایسه کاهش عملکرد ناشی از صدمات برگی در چغندرقند با کشت مجدد در زمان وقوع خسارت
نام مجري:رحیم محمدیان
سال شروع پروژه: 1389 خاتمه: 1391
دستاوردهای ترویجی
مدیریت کلش گندم در تناوب با چغندرقند در جهت افزایش مواد آلی خاک
نام مجري:حمید نوشاد
سال شروع پروژه: 1387 خاتمه: 1392
دستاوردهای ترویجی
انتخاب ارقام برتر منوژرم تجارتی چغندرقند، سازگار با شرایط اقلیمی مناطق غرب کشور
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
سال شروع پروژه: 1393 خاتمه: 1394
دستاوردهای ترویجی
انتخاب ارقام برتر منوژرم تجارتی چغندرقند، سازگار با شرایط اقلیمی شمال شرق کشور
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
سال شروع پروژه: 1393 خاتمه: 1394
دستاوردهای ترویجی
انتخاب ارقام برتر منوژرم تجارتی چغندرقند، سازگار با شرایط اقلیمی مرکز و جنوب کشور
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
سال شروع پروژه: 1393 خاتمه: 1394
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام خارجي جدید چغندرقند مقاوم به بولتينگ ساقه روی مناسب کشت پا ییزه
نام مجري:اباذر رجبی
سال شروع پروژه: 1392 خاتمه: 1393
دستاوردهای ترویجی
تأثیر ماده سوپرجاذب هیدرتان بر عملکرد و کیفیت چغندرقند در شرایط تنش خشکی
نام مجري:اباذر رجبی
سال شروع پروژه: 1393 خاتمه: 1394
دستاوردهای ترویجی
"مطهر"رقم جدید چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ريزومانيا
نام مجري:حسنعلی شهبازی
سال شروع پروژه: 1385 خاتمه: 1393
دستاوردهای ترویجی
توصیه مقدار مصرف کود نیتروژن در کشت پا ییزه چغندرقند در مناطق گرم کشور
نام مجري:حمید شریفی
سال شروع پروژه: 1389 خاتمه: 1392
دستاوردهای ترویجی
مقايسه ارقام جدید تجارتي خارجی مقاوم به نماتد سيستي چغندرقند
نام مجري:جمشید سلطانی
سال شروع پروژه: 1392 خاتمه: 1394
دستاوردهای ترویجی
کشت نشائی چغندرقند بدون استفاده از گلدان (نشاء ریشه لخت)
نام مجري:ولی الله یوسف آبادی
سال شروع پروژه: 1387 خاتمه: 1390
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد