موسسه تحقیقات چغندرقند
3 بهمن ماه 1396
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنـــــراني علمي دکتر محمد سعید حسنونددر خصوص تاثیر قطع برگ بر کمیت و کیفیت چغندرقند پاییزه : بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر حیدر عزیزی در خصوص"مقدمه ای بر متاآنالیز(فرا تحلیل)و لزوم استفاده از آن در تحقیقات کشاورزی: بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر مصطفی حسین پور در خصوص "کاشت مستقیم چغندرقند روی بقایای گندم": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
نشریات ترویجی
HyperLink
کشت نشایی چغندرقند با دو روش گلدان کاغذی و بدون استفاده از گلدان (ریشه لخت )
ولی الله یوسف آبادی
HyperLink
راهنمای کاشت، داشت برداشت چغندرقند پاییزه
داریوش فتح الله طالقانی ، رحیم محمدیان و سعید صادق زاده حمایتی
HyperLink
راهنمای زراعت چغندرقند در مناطق مختلف کشور
رحیم محمدیان ، داریوش فتح الله طالقانی ، حمید نوشاد، سید باقر محمودی ، محمدرضا اوراضی زاده ، محمد عبداللهیان نوقابی ، سعید غالبی ، حسین صدر قائن ،حسین نجفی
HyperLink
شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند
محمد عبدللهیان نوقابی ، بابک بابائی
HyperLink
افزايش بازده آبياري با تغيير آرايش كاشت چغندرقند
داریوش فتح الله طالقانی ، سمر خیامیم
HyperLink
میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند
حمید نوشاد
HyperLink
آبياري چغندرقند بذري
محمدعلی چگینی
HyperLink
کنترل نماتد های انگل گیاهی با آفتابدهی خاک
صدیقه فاطمی
HyperLink
نماتد های گره ریشه و راههای مبارزه با آن
صدیقه فاطمی
HyperLink
شته ریشه چغندرقند و راههای پیشگیری و کنترل آن
رویا ارباب تفتی
HyperLink
مراحل حساس به تنش کم آبی در زراعت چغندرقند
رحیم محمدیان ، سمر خیامیم
HyperLink
راهنماي چغندرقند (كاشت، داشت، برداشت)
مسعود احمدي با همكاري:
- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
-دفتر نباتات صنعتی
- پژوهشکده خودکفایی و امنیت غذایی
- معاونت ترویج
- سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
- سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد