موسسه تحقیقات چغندرقند
27 مهر ماه 1397
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: تسلیت درگذشت نابهنگام دکتر محمد ترابی عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی چغندرقند : روابط عمومی موسسه , سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر سمر خیامیم در خصوص "بررسی ژنوتیپ های مولتی ژرم چغندرقند تحت شرایط تنش شوری": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , انتخاب دکتر ولی اله یوسف آبادی به عنوان محقق نمونه کشوری: روابط عمومی موسسه
دستاوردهای ترویجی موسسه
دستاوردهای ترویجی
آرایش کاشت مناسب چغندرقند در سیستم آبیاری قطره ای
نام مجري: محمدرضا میرزایی
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام جدید چغندرقند برای مزارع آلوده به بيمار ي های ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه
نام مجري: اباذر رجبی
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام جدید چغندرقند مناسب برای کشت پا ییزه
نام مجري:مصطفی حسین پور
دستاوردهای ترویجی
معرفی ارقام جديد مقاوم به نماتد سيستي چغندرقند
نام مجري:جمشید سلطانی ایدل کیی
دستاوردهای ترویجی
عنوان:مناسبترین تاریخ کاشت و برداشت چغندرقند پا ییزه در منطقه مغان، گلستان و داراب
نام مجري:داریوش فتح اله طالقانی
دستاوردهای ترویجی
معرفی اولین رقم منوژرم هیبرید متحمل به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه (اکباتان)
نام مجري:حسن ابراهیمی کولایی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد